Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Vážený managere kliniky,

děkujeme Vám za Váš zájem o ordinační a informační systém Dent21. Dent21 poskytuje na českém trhu jedinečné komplexní softwarové řešení pro zubní ordinace a kliniky.

Abychom Vás mohli kontaktovat a/nebo připravit Vám demoverzi na míru, potřebujeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu.

Společnost Software 21, s.r.o., se sídlem Gelologická 575/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 05203422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 259974 (dále jen „správce“ nebo “Společnost“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které vyplníte do “kontaktního formuláře” na stránce dent21.cz, nebo v “dotazníku pro demoverzi dent21” na webových stánkách dent21.cz (dále jako “Formuláře”), nebo v jiných formulářích stránky dent21.cz.

Pro jaké účely údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely odpovědi na Vaši žádost o kontaktování ohledně produktu Dent21, komunikace s Vámi a odpovědi na a přípravy demoverze produktu pro vyzkoušení, případně pro účely kontaktování ohledně vyplněného formuláře v souvislosti s veletrhem Pragodent.

Dále při jednání o uzavření Smlouvy mezi Vámi a Společností, nebo provedení dalších úkonů směřujících k uzavření takové smlouvy.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro odpověď na Vaši žádost uvedenou ve Formuláři a provedení dalších opatření před uzavřením smlouvy mezi Vámi a Společností a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou za výše uvedenými účely zpracovávány do okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí produktů či služeb mezi Vámi a Společností. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše údaje v přiměřené době, nejpozději však do šesti měsíců od odeslání Formuláře Společnosti, zlikvidovány. Pokud dojde k uzavření smlouvy, obdržíte včas podrobné informace o tom, jaký způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění takové smlouvy.

Kdo bude Vaše údaje zpracovávat

Správcem (osobních) údajů je Společnost Software 21, s.r.o. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je uživatel, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Do uzavření Smlouvy mezi Vámi a Společnosti nebude Vaše data zpracovávat další zpracovatel.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováme

Vaše (osobní) údaje zpracováváme po dobu naší komunikace s Vámi a nejdéle však po dobu 12 následujících měsíců od ukončení komunikace s Vámi.

Jakým způsobem data zpracováváme 

Data zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přístup k datům mají zpravidle pouze vybranní zástupci správce (tzn. provozovatele) – jednatel společnosti a obchodní zástupce.

Osobní data jsou před nežádoucím únikem dat technicky chráněna. Hostující server pro údahe je umístěn v kanceláři Společnosti v  městě Klecany, Středočeký kraj. Server je bezpečně umístěn v samostatné místnosti. Přístup k serveru se uskutečňuje prostřednictvím autentizace tj. uživatel a šifrované heslo. Přístup k  serveru je z venčí omezen právy uživatele a firewallem serveru. Přistup k souborům je možný prostřednictvím FTP a SSH s autentizací tj. uživatel a šifrované heslo. Přístup k FTP a SSH serveru je hlídán proti slovníkovým útokům a firewallem.

Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty. Provozovatel webu je povinen ochraňovat osobní údaje způsobem stejným nebo lepším, než nařizují právní předpisy. Osobní údaje uživatelů budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. Pokud budou některá Vaše data uschována v listinné podobě, což bude spíše výjimkou, budou tato uchovávána v trezoru, přičemž přístup k těmto datům bude mít pouze jednatel provozovatele a případně jedna osoba určená jednatelem. Osobní data uchovávaná v listinné podobě budou ukládána a zpracovávána za obdobných podmínek jako data elektronická. Kontrola a skartace listinných nosičů osobních dat bude probíhat dvakrát ročně.

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů

Při zpracovávání Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 1. Přístupem k osobním údajům – Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění uživatele na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má uživatel právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat informace související se zpracovávanými údaji.
 2. Právo na opravu osobních údajů –  Uživatel má právo na opravu svých osobních údajů, které se ho týkají.
 3. Právo na výmaz – Správce (provozovatel) má povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • uživatel odvolá souhlas (v případě, že byl ke zpracování třeba souhlas), a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení (GDPR). Právo na výmaz není absolutní právo, které by uživateli dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů.
 4. Právo na přenositelnost údajů – Podstatou práva na přenositelnost údajů je možnost uživatele za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Uživatelé mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví žádosti o odstranění závadného stavu; můžete se ovšem na tento úřad kdykoliv obrátit i přímo.
 6. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování – Toto právo zajišťuje uživateli, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, kromě možných výjimek. Za automatické rozhodování se nepovažuje situace, kdy uživatel formálně nesplňuje požadavky stanovené Platformou.

Výše uvedené zásady jsou platné od 01. 01. 2022.